Expand this Topic clickable element to expand a topic
OSA Publishing

Newest Articles View All

Multipartite entanglement generation with dipole induced transparency effect in indirectly coupled dipole-microcavity systems

Zhaohui Peng, Chunxia Jia, Yuqing Zhang, Zhonghua Zhu, and Xiaojuan Liu
Chin. Opt. Lett. 16(8), 082702- (2018)  View: PDF

Efficient generation of non-classical photon pairs in a hot atomic ensemble

Chengyuan Wang, Yan Gu, Ya Yu, Dong Wei, Pei Zhang, Hong Gao, and Fuli Li
Chin. Opt. Lett. 16(8), 082701- (2018)  View: PDF

Full-transparent zone plates for THz focusing

Hui Yin, Jiaqi Li, Huawei Liang, Min Zhang, Hong Su, and Ireng Ling Li
Chin. Opt. Lett. 16(8), 082601- (2018)  View: PDF

Highly efficient H-β Fraunhofer line optical parametric oscillator pumped by a single-frequency 355  nm laser

Jian Ma, Tingting Lu, Xiaolei Zhu, Xiuhua Ma, Shiguang Li, Tianhua Zhou, and Weibiao Chen
Chin. Opt. Lett. 16(8), 081901- (2018)  View: PDF

3D depth-coded photoacoustic microscopy with a large field of view for human skin imaging

Zhongwen Cheng, Haigang Ma, Zhiyang Wang, and Sihua Yang
Chin. Opt. Lett. 16(8), 081701- (2018)  View: PDF

Select as filters


    Select Topics Cancel
    © Copyright 2018 | The Optical Society. All Rights Reserved